Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
ประชุมคณะผู้บริหาร สคบ. ครั้งที่ 5/2565

02 ธ.ค. 2565


วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งในที่ประชุมมีการสรุปผลการประชุมคณะผู้บริหาร สคบ. ครั้งที่ 4/2565 การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ E-mail ของ สคบ. รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง/กลุ่ม ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึงปัจจุบัน ณ ห้องประชุม 5 สคบ.


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )