Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา

18 ม.ค. 2566

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา

***********************************
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือกันในการดำเนินงานให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ นิสิต และประชาชนในส่วนภูมิภาค ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งสองฝ่ายจึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน เรียกว่า "บันทึกข้อตกลง" โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ดาวน์โหลด

( ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ )