Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ. เดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือกับ สบส. เพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับพื้นที่

24 ม.ค. 2566


วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์
ธนิทธิพันธ์) มอบหมายให้ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายอุฬาร จิ๋วเจริญ) ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค (ดร.ศรัณย์ รักษ์เผ่า) ผู้อำนวยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (นางสาวจรัสศรี ผดุงผล) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าพบผู้บริหารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายจรัส รัชกุล ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้หารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค (อสม.สคบ.) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมถึงการขับเคลื่อนการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีข้อสรุปดังนี้

 

(1) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค (อสม.สคบ.) เพื่อจัดทำรายละเอียดแนวทางความร่วมมือให้มีความชัดเจน กำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันพัฒนาความร่วมมือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และขับเคลื่อนบันทึกความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

(2) มอบหมายเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงานร่วมกันพิจารณาเนื้องานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและส่วนที่ สคบ. สามารถดำเนินการได้ โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระงานให้กับ อสม. พร้อมทั้งพิจารณาถึงแนวทางการเพิ่มเนื้อหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และให้มีการจัดทำไลน์กลุ่มในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว

(3) สคบ. เสนอเพิ่มเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาเป็นคณะทำงานพัฒนายุทธศาสตร์และบริหารจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ทั้งนี้ สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคจะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )