Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
การเจรจาภายใต้ความตกลงการค้าเสรีระหว่าง ไทย - สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA)

25 ม.ค. 2566
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มอบหมายให้ (นายอุฬาร จิ๋วเจริญ) รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนสคบ. เข้าร่วมการเจรจาภายใต้ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป(EFTA) ณ โรงแรมแอทธินี โฮเต็ล แบ็งคอก โดยมีผู้แทนจากสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป ลิกเกนสไตน์ สวิตเซอร์เเลนด์ ไอซ์แลนด์ และนอร์เวย์เข้าร่วมการเจรจา( ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ )