Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ. เข้าร่วมประชุมและสัมมนาทางวิชาการฯ กับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

25 ม.ค. 2566


เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดย นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ นายอุฬาร จิ๋วเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เข้าร่วมประชุมและสัมมนาทางวิชาการฯ กับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในการนี้ได้ร่วมบรรยาย เรื่อง "การขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )