Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
การประชุมทีมโฆษก ครั้งที่ 4/2566

31 ม.ค. 2566


ประชุมโฆษก สคบ. ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายอุฬาร จิ๋วเจริญ) ในฐานะรองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานที่ประชุมโฆษก สคบ. ครั้งที่ 2/2566 เพื่อหารือในประเด็นเนื้อหารายการ "NBT มีคำตอบ” สภาพปัญหาเพื่อการเตรียมความพร้อมและข้อมูลสำหรับการจัดรายการครั้งต่อไป และผังรายการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร่วมถึงการพิจารณาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่จะแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชน ร่วมกับคณะทำงานโฆษก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำรายการ "NBT มีคำตอบ” ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 3 สคบ.

 ( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )