Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
สคบ. ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ

02 มิ.ย. 2566


สคบ. ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ
วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๑ สคบ.
  ในวันนี้คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ สำหรับใช้คัดเลือกองค์กรผู้บริโภคที่มีคุณภาพ โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการรวมตัวกันของผู้บริโภคเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต  


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )