Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
โครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ....

08 มิ.ย. 2566


วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) เป็นประธานเปิดโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. .... ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และได้ข้อมูลสำหรับการใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขประกอบการพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง (ร่าง) ประกาศฉบับดังกล่าวให้ครอบคลุมและสมบูรณ์ก่อนจะนำไปประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นประกอบด้วย ผู้ประกอบธุรกิจ เครือข่ายภาคเอกชน เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ สคบ. จำนวนกว่า 150 คน

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )