Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 2

27 ก.พ. 2567


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบหมายให้สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค โดยส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชนดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2567 ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ เพื่อชี้แจงภาพรวมให้ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกของแต่ละยุทธศาสตร์รับรู้รับทราบสิ่งที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อนแผนดังกล่าวให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นที่ 1 สร้างความเป็นธรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีนายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์ เป็นประธาน และ ดร.สวิตตา อภิกฤษฎาวานิช เป็นรองประธาน ประเด็นที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ำด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีนายสิทธิพล ภู่สมบุญ เป็นประธาน และนายวศิน เที่ยงคุณากฤต เป็นรองประธาน พร้อมกับหน่วยงานภายใต้แผนดังกล่าว จำนวน 21 หน่วยงาน การประชุมในครั้งนี้เพื่อรับทราบคำสั่งฯ และพิจารณาร่างแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อีกทั้ง ได้ขอให้หน่วยงานจัดทำข้อมูลรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ โดยมีการนัดประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 19 มีนาคม 2567

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )