Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งานบนพื้นฐานของตัวชี้วัดผลงานและ Competency" 25 มิ.ย. 2554


สคบ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งานบนพื้นฐานของตัวชี้วัดผลงานและ Competency" 25 มิ.ย. 2554