Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์) ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดโครงการ OCPB Vision...กับการดำเนินงานเชิงรุก ของสคบ. 19 ก.ย 2554


รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์) ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดโครงการ OCPB Vision...กับการดำเนินงานเชิงรุก ของสคบ. 19 ก.ย 2554