Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สคบ. มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ๒ อัตรา

18 มิ.ย. 2552

ลำดับที่ : 878 
   

หัวข้อข่าว :

สคบ. มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ๒ อัตรา  
 

รายละเอียด :

สคบ. มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ๒ อัตรา ดังนี้
ตำแหน่งนายช่างศิลป์  ระดับชำนาญงาน  จำนวน       ๑ อัตรา
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ระดับชำนาญการพิเศษ  จำนวน  ๑ อัตรา
ผู้ประสงค์ขอโอนต้องยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอโอนมารับราชการด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
อาคารบี  ชั้น ๕  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๑๐
 โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๓๔๘๖ และ ๐ ๒๑๔๑ ๓๕๒๓ 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  ในวันและเวลาราชการ
 
  

ไฟล์ประกอบ :

  คลิกเพื่อดาวน์โหลด  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------