Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
แบบ FORM รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

18 มิ.ย. 2552

ลำดับที่ : 875
   

หัวข้อข่าว :

แบบ FORM รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  
 

รายละเอียด :

แบบ FORM รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
อาคารบี  ชั้น ๕  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๑๐
 โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๓๔๘๖ และ ๐ ๒๑๔๑ ๓๕๒๓ 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  ในวันและเวลาราชการ
 
  

ไฟล์ประกอบ :

  คลิกเพื่อดาวน์โหลด  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------