Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
ตราสัญลักษณ์ สคบ.

25 ธ.ค. 2550

 
ความหมาย
วงกลมสีดำและ ชื่อย่อ สคบ หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สีดำ เปรียบเสมือนความยุติธรรม ความหมายโดยรวมเปรียบเสมือนการดำเนินงาน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ สคบ. เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมจาก
การซื้อสินค้าหรือบริการ
รูปทรงเราขาคณิต ความหมาย รูปทรงสีน้ำเงินและรูปทรงสีแดง ประสานกันเป็นรูปสามเหลี่ยม เปรียบเสมือนผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคต่างต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในสังคม