Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
ภาพกิจกรรมประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อรณรงค์สิทธิผู้บริโภคสู่ชุมชน ...


ภาพกิจกรรมประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อรณรงค์สิทธิผู้บริโภคสู่ชุมชน

ประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และฝึกอบรมครูที่ปรึกษาชมรม
เพื่อรณรงค์สิทธิผู้บริโภคสู่ชุมชน
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
http://www.ocpb.go.th/activity/june-3/