Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
ภาพกิจกรรมแถลงข่าวผลการทดสอบความไม่ปลอดภัยใน "ผลไม้รถเข็น" ...ภาพกิจกรรมแถลงข่าวผลการทดสอบความไม่ปลอดภัยใน "ผลไม้รถเข็น"

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการแถลงข่าว
ผลการทดสอบความไม่ปลอดภัยใน "ผลไม้รถเข็น"
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓
ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร