1166
facebook
line
youtube
pantip
w3c
connect
สมัครงาน

 
ประกาศ สคบ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน และตำแหน่งนิติกร 149 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง ระเบียบวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน และตำแหน่งนิติกร 61 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน และตำแหน่งนิติกร 1592 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหนงเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 233 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 172 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 263 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 129 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพผู้จำหน่ายอิสระ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น ๔ 43 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขาย อาชีพผู้จำหน่ายอิสระ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น ๔ 12 ครั้ง
ประกาศ สคบ. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบและระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพฯ 50 ครั้ง