Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

 
ฐานข้อมูลเครือข่าย อสคบ. 2396 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมหลักสูตรอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ. รุ่นที่ 3) ผ่านระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-learning) 1568 ครั้ง
แบบตอบรับการสมัครหลักสูตร อสคบ. 1374 ครั้ง
สคบ.จัดทำแผนงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคระยะ 3 ปี 1737 ครั้ง
สคบ.สร้างความรู้เครือข่ายเยาวชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 20941 ครั้ง
สคบ.หารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ (คลิปวีดีโอ) 6611 ครั้ง
สคบ. ให้การต้อนรับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคศึกษาดูงาน 3733 ครั้ง
หลักเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ 2505 ครั้ง
ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตบางคอแหลม เข้าหารือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 563 ครั้ง
ประกาศว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค 2756 ครั้ง