Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
ข้อมูลผู้บริโภค

 
โครงการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภคกรณีศึกษา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2553 144 ครั้ง
กรณีศึกษาเรื่อง "การกระทำทางปกครอง" 130 ครั้ง
โครงการศึกษาการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครอง พ.ศ. 2553 168 ครั้ง
กรณีศึกษาเรื่อง "ค่าเสียหายในบริบทการคุ้มครองผู้บริโภค" 292 ครั้ง
การประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด ตุลาคม พ.ศ. 2552 85 ครั้ง
กรณีศึกษาเรื่อง "ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค" 329 ครั้ง
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2552 206 ครั้ง
กรณีศึกษาเรื่อง "ละเมิด" 139 ครั้ง
โครงการวิจัยการสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค พ.ศ. 2550-2551 163 ครั้ง
กรณีศึกษาเรื่อง "อายุความ" 112 ครั้ง