Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

     4,462 views

โครงสร้างอำนาจหน้าที่
          กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (1) ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและกำกับธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามกฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง
          (2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงแต่งตั้ง
          (3) ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
          (4) ดำเนินการติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ในการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง
          (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง แบ่งออกเป็น 3 หน่วยงาน ดังนี้

          1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          (1) รับผิดชอบดำเนินงานด้านการบริหารทั่วไปของหน่วยงาน

          (2) งานสารบรรณ รับ-ส่ง บริการค้นหา/จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ร่าง-พิมพ์หนังสือและเอกสารราชการ จัดทำสำเนาเอกสาร ทำลายเอกสาร

          (3) ดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์หน่วยงาน

          (4) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ ของบุคลากร

          (5) งานอำนวยการ/ประสานราชการ ติดต่อประสานราชการหรือหน่วยงานภายนอก

          (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          2. ฝ่ายรับจดทะเบียนและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          (1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

          (2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเพิกถอนการจดทะเบียน

          (3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานส่งเสริมการประกอบธุรกิจ งานประสานภาครัฐและเอกชน งานพัฒนาระบบ

          (4) ยกร่าง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมระเบียบ ประกาศ คำสั่งคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง

          (5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงแต่งตั้ง

          (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          3. ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์และติดตามสอดส่องการประกอบธุรกิจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          (1) ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

          (2) ดำเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และติดตามการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

          (3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง

          (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


( )