Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

     2,308 views

โครงสร้างอำนาจหน้าที่ 
          กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (1) ดำเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่วิชาการและการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และเข้ามามีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างทั่วถึง
          (2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ความก้าวหน้า และผลงานของสำนักงาน
          (3) เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
          (4) เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
          (5) ให้คำปรึกษาและแนะนำในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคให้กับเครือข่าย รวมทั้งติดตามประสานความช่วยเหลือและร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ
          (6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
          (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แบ่งออกเป็น 3 หน่วยงาน ดังนี้

          1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          (1) รับผิดชอบดำเนินงานด้านการบริหารทั่วไปของหน่วยงาน

          (2) งานสารบรรณ รับ-ส่ง บริการค้นหา/จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ร่าง-พิมพ์หนังสือและเอกสารราชการ จัดทำสำเนาเอกสาร ทำลายเอกสาร

          (3) ดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์หน่วยงาน

          (4) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ ของบุคลากร

          (5) งานอำนวยการ/ประสานราชการ ติดต่อประสานราชการหรือหน่วยงานภายนอก

          (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          2. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          (1) ดำเนินการวิเคราะห์ วางแผนงานประชาสัมพันธ์

          (2) จัดทำคำของบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธ์

          (3) ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

          (4) ประสานสื่อมวลชนเพื่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

          (5) บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

          (6) บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

          (7) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

          (8) เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (เฉพาะเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ร้องเรียนผ่านสายด่วน 1166 และให้จัดส่งเรื่องนั้นไปที่สำนักงานเลขานุการกรม)

          (9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          3. ฝ่ายเผยแพร่วิชาการและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          (1) ดำเนินการวิเคราะห์ วางแผนงานเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

          (2) จัดทำคำของบประมาณเพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

          (3) ดำเนินการสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งติดตามประสานความช่วยเหลือและร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ

          (4) ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์วารสาร สคบ. บทความด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งจัดนิทรรศการหรือร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเผยแพร่เป็นความรู้แก่ผู้บริโภค

          (5) สร้างสรรค์ออกแบบงานศิลปกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

          (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
( )