Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
สำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด

โครงสร้างอำนาจหน้าที่

          1. ส่วนประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 1 รับผิดชอบกลุ่มเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กลุ่มเขต 1 , 6 , 7 , 8 และ 9 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          (1) ประสานนโยบายและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับภาคให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

          (2) ศึกษา วิเคราะห์ การจัดทำแผนงาน โครงการ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ

          (3) ให้คำปรึกษา ชี้แนะเพื่อพัฒนาการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคให้กับเครือข่ายในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับภาค

          (4) บริหารจัดการการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ กลั่นกรองงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การเจรจาไกล่เกลี่ย วิธีการประนีประนอมข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจในระดับจังหวัดร่วมกับจังหวัดหรือท้องถิ่น สนับสนุนการทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด คณะอนุกรรมการผู้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัด และบูรณาการกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยเอกชน

          (5) ส่งเสริมและสนับสนุนนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานและเป็นการเชื่อมข้อมูลการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค

          (6) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมรณรงค์การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสู่ชุมชน รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการรวมพลังเป็นผู้บริโภคที่เข้มแข็งโดยการตั้งกลุ่ม ชมรมและสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคภาคเอกชน ในระดับจังหวัดและท้องถิ่น

          (7) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในกรอบอาเซียนในระดับจังหวัดและท้องถิ่น

          (8) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานความร่วมมือภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น

          (9) ติดตามรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดและท้องถิ่น

          (10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          2. ส่วนประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 2 รับผิดชอบกลุ่มเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กลุ่มเขต 2 , 3 , 4 และ 5 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          (1) ประสานนโยบายและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับภาคให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

          (2) ศึกษา วิเคราะห์ การจัดทำแผนงาน โครงการ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ

          (3) ให้คำปรึกษา ชี้แนะเพื่อพัฒนาการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคให้กับเครือข่ายในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับภาค

          (4) บริหารจัดการการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ กลั่นกรองงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การเจรจาไกล่เกลี่ย วิธีการประนีประนอมข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจในระดับจังหวัดร่วมกับจังหวัดหรือท้องถิ่น สนับสนุนการทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด คณะอนุกรรมการผู้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัด และบูรณาการกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยเอกชน

          (5) ส่งเสริมให้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานและเป็นการเชื่อมข้อมูลการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค

          (6) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมรณรงค์การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสู่ชุมชน รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการรวมพลังเป็นผู้บริโภคที่เข้มแข็ง โดยการตั้งกลุ่ม ชมรมและสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคภาคเอกชน ในระดับจังหวัดและท้องถิ่น

          (7) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในกรอบอาเซียนในระดับจังหวัดและท้องถิ่น

          (8) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานความร่วมมือภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น

          (9) ติดตามรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดและท้องถิ่น

          (10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสำหรับการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 1 และ 2 สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค 

กลุ่มเขต

เขต/จังหวัด

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มเขต 1

เขต 1

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี

ส่วนประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 1

เขต 2

ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง

กลุ่มเขต 2

เขต 3

ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว

ส่วนประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 2

เขต 9

จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

กลุ่มเขต 3

เขต 4

กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี

เขต 5

ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

กลุ่มเขต 4

เขต 6

ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี

เขต 7

กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง

กลุ่มเขต 5

เขต 8

นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล

กลุ่มเขต 6

เขต 10

บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี

ส่วนประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 1

เขต 11

นครพนม มุกดาหาร สกลนคร

กลุ่มเขต 7

เขต 15

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

เขต 16

เชียงราย น่าน พะเยา แพร่

กลุ่มเขต 8

เขต 17

ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

เขต 18

กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี

กลุ่มเขต 9

เขต 12

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

เขต 13

ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

เขต 14

ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

 

 ( )