Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

20 ก.พ. 2564

นางอัชญา บุญสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

ดำรงตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

วุฒิการศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2538 - 2539
     เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 3
     ฝ่ายประสานงานด้านการปราบปราม
     สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
     สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2539 - 2540
     เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 3
     ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์
     ส่วนคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา
     สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2540 - 2542
     เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 4
     ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์
     สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
     สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2542 - 2546
     เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 5
     ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์
     ส่วนคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา
     สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

พ.ศ. 2546 - 2547
     เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 6ว
     ส่วนคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา
     สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

พ.ศ. 2547 - 2548
     เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 6ว
     กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก
     สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

พ.ศ. 2548 - 2548
     เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 7ว
     กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก
     สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

พ.ศ. 2551 - 2551
     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว
     สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค
     สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

พ.ศ. 2554 - 2554
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
     สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค
     สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

พ.ศ. 2554 - 2558
     นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
     กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก
     สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

พ.ศ. 2554 - 2558
     นับสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
     ส่วนคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา
     สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2558 - 2563
     นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
     ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์
     ส่วนคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา
     สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน
     ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
ทวีติยภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

ติดต่อ
E-mail : atchaya.b@ocpb.mail.go.th
โทร 0 2141 2314

( webadmin )