Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

23 ก.พ. 2564

นางสาวจรัสศรี ผดุงผล
ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ดำรงตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565

วุฒิการศึกษา
ศิลปศาตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปศาตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม
พัฒนาทรัพยากรบุคคล : การสอนงานเพื่อปรับปรุง (ระดับชำนาญการพิเศษ)
การบริหารผลการปฏิบัติราชการสำหรับผู้บังคับบัญชา
ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ
การฝึกอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ประวัติการทำงาน
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
ทวีติยาภรณ์มงกฎไทย (ท.ม.) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2546
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) เมื่อวันที 5 ธันวาคม 2551
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) เมื่อวันที 5 ธันวาคม 2551

ติดต่อ
E-mail : jaiussri.p@ocpb.mail.go.th
โทร 02-1413496 , 02-14304043

( )