Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
โครงการพัฒนาบุคลากร​ด้านการวางแผนกลยุทธ์​และเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

02 ส.ค. 2565


วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวางแผนกลยุทธ์และเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมีนางสาวทรงศิริ จุมพล เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทั้งระดับผู้บริหาร หัวหน้างาน รวมทั้งผู้ที่ต้องจัดทำแผนงานโครงการได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางด้านการวางแผนกลยุทธ์และเทคนิคการจัดทำแผน สามารถเชื่อมโยงวิสัยทัศน์และแผนสู่แนวทางการบริหาร ตลอดจนบริหารงบประมาณที่มีอย่างจำกัดได้อย่างคุ้มค่า ส่งผลให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับหัวข้อในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกันในครั้งนี้ประกอบไปด้วย หัวข้อ "การคิดเชิงระบบนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงาน” หัวข้อ "การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ” หัวข้อ "การกำหนดยุทธศาสตร์ และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์” และหัวข้อ "การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยคณะวิทยากรจากสถาบัน DS Johnson Development สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )