Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
สคบ. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3/2565

05 ส.ค. 2565


วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค (ส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้เชิญประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2565 โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการของ สคบ. ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2566 - 2580 (ฉบับปรับปรุง) เช่น ข้อมูลเชิงสถิติ ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นด้วยตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้การวิเคราะห์มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะได้สรุปและยกร่างแผนดังกล่าวเสนอต่อคณะทำงานฯ พิจารณาครั้งต่อไปภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )