Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
อันตรายจากการสัมผัสรังสี UVC

19 ก.ย. 2565

          สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19) ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการและผู้บริโภคใช้หลอดรังสี UVC ในการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามบ้านเรือน เช่น การฆ่าเชื้อไวรัสบนธนบัตร เครื่องใช้ อุปกรณ์ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ซึ่งจากข้อมูลของสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์และราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย พบว่ารังสี UVC มีความเป็นอันตรายต่อผิวหนังและดวงตา เมื่อได้รับการสัมผัสโดยตรง ดังนั้น คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการจึงมีข้อแนะนำว่าไม่ควรนำมาใช้ภายในบ้านเรือนหรืออาคารยกเว้นนำไปใช้ภายในสถานที่ปิดมิดชิด (ระบบปิด) หรือในขณะที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญ เช่น โรงพยาบาล

( ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ )