Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
ประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

28 ก.ย. 2565


วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) มอบหมายให้ นายนิรุตต์ ศรีไกรวิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักแผนและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ครั้งที่ 4/2565 ร่วมกับคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของ สคบ. ให้มีความชัดเจนและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค


( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )