Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
สคบ. ตรวจการจัดทำฉลากชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม จังหวัดนครปฐม

01 มิ.ย. 2566


วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก (นายพัสกร ทัพมงคล) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม พาณิชย์จังหวัดนครปฐม สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ณ แหล่งผลิต บริษัท มาลัยรัก จำกัด และร้านค้าพื้นที่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม จำนวน 10 ร้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่พุทธศาสนิกชนในการเลือกซื้อชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมที่มีคุณภาพ
นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า ในช่วงใกล้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชาที่จะมาถึง พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะถือโอกาสนี้ในการซื้อหาชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมถวายพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งชุดสังฆทานที่วางจำหน่ายตามร้านค้าจะมีลักษณะเป็นชุดสำเร็จรูปมากมายหลายขนาดโดยมีราคาแตกต่างกันไป ซึ่งผู้บริโภคจะต้องตรวจสอบให้รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อ เพราะอาจมีผู้ประกอบธุรกิจบางรายฉวยโอกาสนำสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ และมีปริมาณไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในฉลากมาบรรจุในชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมมาขายให้แก่ผู้บริโภค ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ได้มีประกาศให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ซึ่งจะต้องระบุรายละเอียดของสินค้า คือ ประเภท ขนาด มิติ ปริมาณ ปริมาตร น้ำหนัก จำนวน และราคาของสินค้าแต่ละรายการ ราคารวมชุดจัดบรรจุที่ระบุหน่วยเป็นบาท รวมถึงชื่อ สถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรม วันเดือนปีที่หมดอายุ วันเดือนปีที่บรรจุ และกรณีที่ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมใดที่มีการนำสินค้าที่อาจทำปฏิกิริยากันจนทำให้มีสี กลิ่น หรือรสที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เช่น ใบชา ข้าวสาร สบู่ และผงซักฟอก ให้ระบุคำเตือนไว้ในฉลากดังกล่าว หากผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าที่มีประกาศควบคุมฉลาก โดยไม่มีฉลาก หรือมีฉลากแต่ฉลากนั้นไม่ถูกต้อง จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ สคบ. ขอแนะนำพุทธศาสนิกชน ในการเลือกซื้อชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ควรตรวจดูฉลาก สังเกตวันหมดอายุ สิ่งของที่บรรจุไม่ควรใส่อาหารหรือยาปนกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ หีบห่อต้องสะอาดไม่ฉีกขาด เพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อพระภิกษุสงฆ์

( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )