Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect








สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.)

     1,376 views


พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๔๙

พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ยกเว้นมิให้นำกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ พ.ศ. ๒๕๔๙

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๕๔

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๓

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔

ลิงก์เชื่อมโยงข้อมูล

    
คลังความรู้กฏหมาย (สพธอ.)

( )