Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
การพัฒนาบุคลากร

 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (Action Plan) ของสำนัก งาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ (รอบ ๖ เดือน) 29 เม.ย. 2565 6 ครั้ง
แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี พ.ศ. 2565 01 เม.ย. 2565 2 ครั้ง
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 31 มี.ค. 2565 6 ครั้ง
แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 31 มี.ค. 2565 6 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (Action Plan) ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 พ.ย. 2564 5 ครั้ง
แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 31 มี.ค. 2564 34 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (Action Plan) ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) 17 มี.ค. 2564 33 ครั้ง
รายงานผลโครงการมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยทีมประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานบริการ 17 ก.พ. 2564 17 ครั้ง
รายงานผลโครงการปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 17 ก.พ. 2564 30 ครั้ง
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 15 มิ.ย. 2563 13 ครั้ง