Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
การพัฒนาบุคลากร

 
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (Action Plan) ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 23 เม.ย. 2567 0 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (Action Plan) ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) 29 มี.ค. 2567 0 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (Action Plan) ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) 03 เม.ย. 2566 15 ครั้ง
แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 31 มี.ค. 2566 18 ครั้ง
แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘) 27 ม.ค. 2566 10 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (Action Plan) ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) 02 ธ.ค. 2565 4 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (Action Plan) ของสำนัก งาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ (รอบ ๖ เดือน) 29 เม.ย. 2565 26 ครั้ง
แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี พ.ศ. 2565 01 เม.ย. 2565 5 ครั้ง
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 31 มี.ค. 2565 6 ครั้ง
แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 31 มี.ค. 2565 12 ครั้ง