Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
งานวิจัย และสำรวจฯ

 
ผลสำรวจความพึงพอใจการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบุคลากรใน สคบ. Smart Office ประจำปี 2565 1 ครั้ง
รายงานการวิเคราะห์ความต้องการในการแก้ไขปัญหาเรื่องสินค้าและบริการเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 15 ครั้ง
รายงานผลการอบรมการบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย รุ่นที่ 3 5 ครั้ง
รายงานผลการอบรมการส่งเสริมด้านการพัฒนาองค์กร Agile_Organization_Management 6 ครั้ง
รายงานการวิจัยมุ่งสู่ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 14 ครั้ง
รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ฯ เชิงสถิติจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 13 ครั้ง
ผลสำรวจความพึงพอใจภายใต้โครงการบริหารจัดการภาครัฐระบบราชการ 4.0 ของ สคบ. ปี 2564 7 ครั้ง
รายงานผลการอบรมโครงการหลักสูตร “New Toolkit" 9 ครั้ง
รายงานสถิติผลการดำเนินงานของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 50 ครั้ง
รายงานวิจัยผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ปี 2563 73 ครั้ง