Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
งานวิจัย และสำรวจฯ

 
รายงานผลการสำรวจการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11 ครั้ง
ผลสำรวจความพึงพอใจการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบุคลากรใน สคบ. Smart Office ประจำปี 2565 10 ครั้ง
รายงานการวิเคราะห์ความต้องการในการแก้ไขปัญหาเรื่องสินค้าและบริการเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 17 ครั้ง
รายงานผลการอบรมการบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย รุ่นที่ 3 9 ครั้ง
รายงานผลการอบรมการส่งเสริมด้านการพัฒนาองค์กร Agile_Organization_Management 15 ครั้ง
รายงานการวิจัยมุ่งสู่ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 19 ครั้ง
รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ฯ เชิงสถิติจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 19 ครั้ง
ผลสำรวจความพึงพอใจภายใต้โครงการบริหารจัดการภาครัฐระบบราชการ 4.0 ของ สคบ. ปี 2564 8 ครั้ง
รายงานผลการอบรมโครงการหลักสูตร “New Toolkit" 10 ครั้ง
รายงานสถิติผลการดำเนินงานของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 55 ครั้ง