Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
การรับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

 
ร่าง ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. .... 19 ต.ค. 2561 2863 ครั้ง
ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คำสั่ง สคบ. เรื่อง ห้ามขายสินค้าลูกโป่งบรรจุก๊าซไอโดรเจนเป็นการชั่วคราว 13 ก.ค. 2561 83 ครั้ง
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก ร่างพระราชบัญญัติการแจ้งเตือนภัยและจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พ.ศ. .... 26 มี.ค. 2561 174 ครั้ง
ความเป็นมาและเหตุผล 03 ม.ค. 2561 1963 ครั้ง
วัตถุประสงค์ 02 ม.ค. 2561 4875 ครั้ง
หลักเกณฑ์ในการรับฟัง 01 ม.ค. 2561 2122 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติการแจ้งเตือนภัยและจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พ.ศ. .... 25 พ.ค. 2560 400 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลความปลอดภัยของสินค้า พ.ศ. ..... 10 มิ.ย. 2558 262 ครั้ง