Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
การรับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

 
แบบแสดงความคิดเห็น ร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่อง ให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 09 มี.ค. 2565 68 ครั้ง
แบบแสดงความคิดเห็น ร่าง ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 02 ก.พ. 2565 773 ครั้ง
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการทบทวน กฎกระทรวงการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561 02 ก.พ. 2565 34 ครั้ง
แบบสำรวจความคิดเห็นการทบทวนกฎกระทรวงการวางหลักประกัน การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๖๑ 12 พ.ย. 2564 536 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... ที่เสร็จจากการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561 14 พ.ย. 2561 3953 ครั้ง
ร่าง ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. .... 19 ต.ค. 2561 2905 ครั้ง
ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คำสั่ง สคบ. เรื่อง ห้ามขายสินค้าลูกโป่งบรรจุก๊าซไอโดรเจนเป็นการชั่วคราว 13 ก.ค. 2561 83 ครั้ง
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก ร่างพระราชบัญญัติการแจ้งเตือนภัยและจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พ.ศ. .... 26 มี.ค. 2561 174 ครั้ง
ความเป็นมาและเหตุผล 03 ม.ค. 2561 2006 ครั้ง
วัตถุประสงค์ 02 ม.ค. 2561 4929 ครั้ง