Website
1166
facebook
twitterx
youtube
Instagram
pantip
TikTok
line
connect
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (OG)

 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 12 เดือน) 63 ครั้ง
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี และแผนปฏิบัติการฯ ของ สคบ. ประจำปี พ.ศ. 2562 77 ครั้ง
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน) 42 ครั้ง
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน) 32 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนปฏิบัติการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี พ.ศ. 2561 55 ครั้ง
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี และแผนปฏิบัติการฯ ของ สคบ. ประจำปี พ.ศ. 2561 42 ครั้ง
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบ 12 เดือน) 13 ครั้ง
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบ 6 เดือน) 6 ครั้ง
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 13 ครั้ง
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบ 12 เดือน) 9 ครั้ง