Website
1166
facebook
Twitter
youtube
Instagram
pantip
TikTok
connect
จัดซื้อจัดจ้าง

 

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 19 เม.ย. 2566 64 ครั้ง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการพัฒนากาารเชื่อมโยงพิสูจน์และยืนยันตัวตนสมาชิกทางดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Digital ID) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหาชน ๑ ระบบ ด้วยวิ 01 มี.ค. 2566 102 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงการพิสูจน์และยืนยัน ตัวตนสมาชิกทางดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Digital ID) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ก.พ. 2566 101 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงพิสูจน์และยืนยันตัวตนสมาชิกทางดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Digital ID) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ก.พ. 2566 109 ครั้ง
ราคากลางประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ตรวจสอบโฆษณาสินค้าและบริการสู่การแจ้งเตือนภัยเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Monitoring) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ม.ค. 2566 150 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ตรวจสอบโฆษณาสินค้าและบริการสู่การแจ้งเตือนภัยเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Monitoring) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ม.ค. 2566 124 ครั้ง
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงพิสุจน์และยืนยันตัวตนสมาชิกทางดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Digital ID) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2566 117 ครั้ง
ราคากลางร่างประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบการเชื่่อมโยงพิสูจน์และยืนยันตัวตนสมาชิกทางดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Digital ID) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2566 91 ครั้ง
ราคากลางร่างประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ตรวจสอบโฆษณาสินค้าและบริการสู่การแจ้งเตือนภัยเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Monitoring) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ม.ค. 2566 152 ครั้ง
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ตรวจสอบโฆษณาสินค้าและบริการสู่การแจ้งเตือนภัยเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Monitoring) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ม.ค. 2566 49 ครั้ง